Website Banner
     
  Language:  EN  | TH
 
     

     
     
 
 
     
  ขอบเขตของงาน:  
     
  การบริการของบิลเดอร์จะครอบคลุมไปด้านต่างๆ ดังนี้ งานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ งานโยธาวิศวกรรม งานระบบประปา
และระบบบำบัดน้ำเสีย การวางแผนพัฒนาชุมชน และงานโครงสร้างบนดิน ใต้ดิน และชายฝั่ง ซึ่งขอบเขตของงานพอกล่าวเป็นสังเขปได้ดังนี้
 
     
 
 
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิค และการเงิน  
 
ให้คำแนะนำขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างและจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
 
จัดทำแบบก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานโยธา งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานประปาและสุขาภิบาล  
    งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น  
 
จัดทำแบบงานตกแต่งภายในอาคาร  
 
ทำการคัดเลือกผู้รับเหมา  
 
จัดทำราคากลาง พร้อมแจกแจงปริมาณวัสดุอย่างชัดเจน และแสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุและค่าแรง พร้อมจัดทำเป็นรายงาน  
 
บริหารโครงการ ทั้งงานออกแบบและงานคัดเลือกผู้รับเหมา และควบคุมงานก่อสร้าง  


     
 
ความพร้อม
บิลเดอร์มีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อม
ใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์ 
พร้อมที่จะให้บริการอย่างดีแก่ลูกค้า
จนเป็นที่พอใจ  โดยจะเริ่มตั้งแต่การ
วางแผนการทำงาน  ปฏิบัติงานอย่าง
ตั้งใจ รับผิดชอบงาน และส่งมอบงาน
อย่างตรงเวลานอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การบริการหลังงานก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ

     
           จากการทำงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาตลอดของบิลเดอร์นั้น  เกิดจากความรับผิดชอบในข้อตกลง  และมีประสบการณ์ในการทำงาน  ตั้งแต่
การวางกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ  การวางเป้าหมาย  การกำหนดตารางการปฏิบัติงาน  การกำหนดงบประมาณโดยทีมงานที่มีความรู้เป็นอย่างดีและ
เอาใจใส่ในการทำงาน เข้าใจปัญหาต่างๆ จนทำให้เกิดผลงานที่ดี
 
 
   
 
 
    การวางแผน                           
   •  ทำการศึกษาความเป็นไปได้
   •  วางแผนงานเบื้องต้น
       - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
       - จัดทำกำหนดการปฏิบัติงาน
       - จำทำแบบร่าง
       - จัดทำราคาประมาณการเบื้องต้นจากแบบร่าง
       - จำทำผังบริเวณ ขอบเขตของโครงการ

 
 
   
    บริหารโครงการ    
   •  ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ทราบความต้องการ
      ของลูกค้า
 
   •  ประสานงานกับทุกฝ่ายและควบคุมการปฏิบัติงาน
      ทุกขั้นตอน
   •  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้
      ตกลงกันไว้
   •  ควบคุมการออกแบบให้มีค่าก่อสร้างเป็นไปตาม
      งบประมาณที่ได้ตกลงกันไว้
   •  ตรวจสอบค่าของและค่าแรงตามสภาวะของตลาด
 
   
   
    ขั้นปฏิบัติการ    
   •  จัดทำแบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
       และวิศวกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วน
   •  จัดทำรายการก่อสร้าง เพื่อรองรับแบบก่อสร้างข้างต้น
   •  จัดทำเอกสารการประมูลเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา
       พร้อมเอกสารสัญญาก่อสร้างที่ถูกต้อง

 
   
    การจัดจ้าง    
   •  จัดทำราคากลางที่มีรายละเอียดทั้งปริมาณวัสดุ และค่าวัสดุ
      และค่าแรงงานที่ถูกต้องตามราคาท้องตลาด
   •  คัดเลือกผู้เข้าประมูลอย่างเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
   •  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ศึกษา และตรวจสอบราคาของผู้เข้าร่วม
      ประมูล ทั้งปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำ
      แก่เจ้าของโครงการ

 
   
 
    ขั้นตอนการก่อสร้าง    
   •  จัดทำผังบุคลากรในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
   •  จัดทำตารางการปฏิบัติงานก่อสร้าง
   •  ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง
   •  ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
   •  ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
   •  จัดให้มีมาตราฐานการทำงานอย่างมีระเบียบ
       และประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด

   •  ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
       ก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้
   •  ติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับเหมา
       ภายหลังส่งมอบงานแล้ว

 
   
 

  

 


         
    
         

     
     
 
   © 2014 BUILDER CONSULTANTS TEL : +66 (0) 2745 6294-7
 
 
 
 

     
     
Current Pageid = 890